Λογιστικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει οικονομικά στοιχεία. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία του Management, παρέχοντας πληροφορίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και τον έγκυρο σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Εχεμύθεια

Μεθοδικότητα

Αποτελεσματικότητα

Λογιστικές Υπηρεσίες

• Τήρηση απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής (ΕΛΠ).
• Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών.
• Τήρηση αναλυτικής λογιστικής και θεωρημένης αποθήκης.
• Σύνταξη ταμειακών ροών και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών.
• Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat).
• Λογιστικές Υπηρεσίες προς Αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
• Επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ(όταν τα αντίστοιχα προγράμματα είναι ενεργά) σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.
• Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Εφορίες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

• Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και έλεγχος της εναρμόνισης τους με την φορολογική νομοθεσία.
• Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
• Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξης.
• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
• Διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων (ρυθμίσεις, συμβιβασμοί, προσφυγές, εξωδικαστικός μηχανισμός κλπ) σε συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους.
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ.
• Δηλώσεις ΦΜY.
• Επιμέλεια επιστροφών αδικαιολογήτως καταβληθέντων φόρων (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατηθέντων φόρων κ.α.).
• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων & Οντοτήτων.
• Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Εφορίες, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.ΜΗ., Επιμελητήρια).

Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα.
• Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους (πληρωμές, μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, προκαταβολές, επιμερισμός μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους.)
• Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας (Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας, Πίνακες προσωπικού κτλ.)
• Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων.
• Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
• Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
• Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού.
• Απογραφή στο ΙΚΑ και στα επικουρικά ταμεία, ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ(ΑΠΔ).
• Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
• Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των απαραίτητων εντύπων εργαζομένων, στο διαδικτυακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
• Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ (όταν τα αντίστοιχα προγράμματα είναι ενεργά).
• Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως ερωτήματα σχετικά με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, ημέρες/τύπος αδείας, κα.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Λογιστήρια Επιχειρήσεων

Στο σημερινό σκληρό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι έγκυρες και αναλυτικές πληροφορίες που παρέχει το λογιστήριο μιας επιχείρησης, αποτελούν βασική προυπόθεση για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Άρα, η σωστή οργάνωση του εσωτερικού Λογιστηρίου έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία.


Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό, αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές κτλ.) και παρέχονται με 3 τρόπους :

α) με την παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης απευθείας από το γραφείο μας.
β) με την παρουσία στελέχους του γραφείου στο χώρο της επιχείρησης όπου αξιοποιείται ο υφιστάμενος μηχανογραφικός εξοπλισμός.
γ) με την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης του ήδη στελεχομένου λογιστηρίου.


Απάντηση ερωτημάτων και καθοδήγηση :
• Για έναρξη, διακοπή ή μεταβολή εργασιών.
• Σε θέματα λογιστικών εγγραφών απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων.
• Για την ορθή τήρηση του λογιστικού σχεδίου και των γενικά παραδεκτών αρχών της Λογιστικής Επιστήμης.
• Για την οργάνωση, αξιοποίηση, επίβλεψη του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος ή αν χρειαστεί προτάσεις για αντικατάσταση ή προσθήκη μέρους ή νέου συστήματος.
• Για ολοκλήρωση εργασιών μέσω διαδικτύου σε Taxisnet, IKA, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κτλ.